Labdaros ir paramos fondo „Gerasis Ruonis“ paramos teikimo taisyklės

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Labdaros ir paramos fondas „Gerasis Ruonis“, toliau vadinamas „Fondu“, remia jaunus ir talentingus muzikos atlikėjus pagal jų pateiktas paraiškas paramai gauti, Parama teikiama muzikinei veiklai ar muzikos projektams, meistriškumo kėlimui ar dalyvavimui prestižiniuose muzikiniuose konkursuose.
2. Fondo paramos teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato paramos teikimo iš Fondo lėšų ir atsiskaitymo už gautas lėšas tvarką.

 

II. Paramos gavėjai

 

3. Paraiškas paramai gauti gali teikti asmenys iki 23 metų amžiaus, turintys rekomendaciją iš muzikinės institucijos arba muzikos srities profesionalo - pedagogo. Muzikinės srities profesionalo arba mokymo įstaigos rekomendacija – būtina sąlygą, nes pretenduoti į paramą gali tik talentingi ir kruopščiai muzikinius gebėjimus ugdantys atlikėjai.
4. Fondas visus atlikėjus, teikiančius paraiškas, patvirtinus jų atitikimą fondo reikalavimams priskiria prie Fondo globotinių.
5. Fondo globotiniai – tai asmenys, kuriuos remia bei globoja labdaros ir paramos fondas „Gerasis Ruonis“.
6. Parama neteikiama, jeigu pareiškėjas:

a) paraiškoje arba jos prieduose pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją;
b) bandė daryti įtaką paraiškas vertinantiems asmenims;
c) yra gavęs paramą ankstesnėms programoms ar projektams, tačiau už jos naudojimą neatsiskaitė sutartyje nustatyta tvarka, arba jeigu nustatyta, kad ankstesnei programai ar projektui finansuoti gautos lėšos panaudotos ne pagal paskirtį;

 

III. Paraiškų priėmimas

 

7. Paraišką fondui raštu pateikia atlikėjas. Tuo atveju, jei pareiškėjas yra jaunesnis nei 14 metų, paraišką jo vardu pateikia tėvai arba globėjai. Atlikėjas, teikdamas paraišką, privalo pateikti mokymo įstaigos arba pedagogo rašytinę rekomendaciją.
8. Pareiškėjas pats nustato reikiamą pinigų sumą ir datą, iki kurios reikiama piniginė suma turėtų būti surinkta.
9. Paraišką teikiantis atlikėjas privalo:

a) užpildyti paraiškos formą, pateikiamą kaip taisyklių priedas Nr. 1;
b) pateikti paramos teikimo programą, pateikiamą kaip taisyklių priedas Nr. 2;
c) pateikti pedagogo arba mokymo įstaigos rekomendaciją;
d) pateikti tris kokybiškas nuotraukas, kuriose atsispindėtų pareiškėjo muzikinė veikla (koncertai, repeticijos ir kt.). Pateikdamas nuotraukas pareiškėjas sutinka, kad jos būtų patalpinamos į interneto puslapį www.gerasisruonis.lt (jei atlikėjui paraiškos davimo dieną nėra suėję 18 metų, rašytinį sutikimą dėl nuotraukų publikavimo turi duoti pareiškėjo tėvai arba globėjai);
e) pateikti savo muzikinės veiklos laisvos formos aprašymą. Aprašymas pateikiamas parašytas taisyklinga lietuvių kalba ir atspausdintas ant A4 formato lapų. Tekstas spausdinamas tik vienoje lapo pusėje. Tekstas turi būti spausdinamas Times New Roman šriftu. Puslapio formatas: teksto atitraukimas iš kairės pusės – 3,17 cm, iš dešinės, pusės – 2,54 cm., iš viršaus ir apačios – 2 cm. Aprašymo apimtis 0,5-2 puslapiai, teksto šrifto dydis – 12 pt, tarpai tarp teksto eilučių turi būti 1,5;
f) pateikti artimiausių koncertų sąrašą (per 3 mėnesius);
g) esant galimybei, pateikti kompaktinį diską su muzikos įrašu, kuriame aiškiai ir kokybiškai girdėtųsi paraiškos teikėjo atliekamais muzikos kūriniais;
h) paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba;
i) esant galimybei, 9 punkte nurodytus dokumentus pareiškėjas turėtų pateikti ir elektroniniu būdu (pateikdamas juos kompaktiniame diske Fondo buveinės adresu, ar atsiųsdamas Fondo elektroninio pašto adresu).

 

10. Pristatydamas savo paraišką Fondui pareiškėjas duoda susitikimą, jog informaciją apie jo prašymą gauti paramą ir paraiškoje pateikta informacija bus skelbiama viešai elektroninėje erdvėje, interneto svetainėje www.gerasisruonis.lt.

 

IV. Paramos skyrimo sąlygos

 

11. Pareiškėjo pateiktą informaciją įvertina ir nagrinėja Fondo direktorius. Fondo direktorius vertina pareiškėjo ir pateiktų paraiškų administracinę atitiktį ir priima sprendimą, ar pareiškėjas atitinka sąlygas, kurioms esant jam gali būti skiriama parama.
12. Jeigu paraiška neatitinka bent vieno administracinės atitikties vertinimo reikalavimo, Fondas paraiškoje nurodytais adresais ir elektroniniu paštu išsiunčia pareiškėjui rašytinį pranešimą apie trūkumus. Administracinės atitikties reikalavimų neatitinkanti paraiška neregistruojama.
13. Paraiškos trūkumai turi būti pašalinti per 7 dienas nuo pranešimo apie trūkumus gavimo dienos. Trūkumus per nustatytą terminą pašalinusio pareiškėjo paraiška registruojama ir jam išsiunčiamas paraiškos registravimo patvirtinimas.
14. Pareiškėjas apie fondo sprendimą yra informuojamas per 2 (dvi) savaites nuo paraiškos gavimo patvirtinimo dienos.
15. Nustačius, kad pateikta paraiška neatitinka Fondo reikalavimų, paraiška yra atmetama. Priimtas sprendimas, kuriame nurodomos paraiškos atmetimo priežastys. Jeigu paraiška atmetama, pareiškėjas apie tai informuojamas elektroniniu paštu.
16. Patvirtinus paraišką, Fondas paskelbia informacija apie pareiškėją ir jo projektą puslapyje www.gerasisruonis.lt; dalį prašomos paramos sumos projektui įgyvendinti skiria Fondas.

 

V. Sutarčių sudarymas

 

17. Suėjus paraiškoje numatytam lėšų rinkimo terminui arba surinkus reikiamas lėšas anksčiau laiko, Fondas su pareiškėju sudaro paramos teikimo sutartį. Jei pareiškėjas yra jaunesnis nei 14 metų amžiaus, sutartį už jį sudaro jo tėvai arba globėjai. Jei pareiškėjas yra vyresnis nei 14 metų, bet jaunesnis nei 18 metų amžiaus, sutartį su Fondu jis gali sudaryti tik turėdamas rašytinį tėvų arba globėjų sutikimą.
18. Fondas su paramos gavėju šalims patogiu metu, bet ne vėliau kaip per mėnesį nuo Fondo direktoriaus sprendimo skirti finansinę paramą, pasirašo paramos teikimo sutartį.
19. Fondo ir pareiškėjo pasirašomoje sutartyje turi būti nustatytas projekto vykdymo terminas, lėšos, jų tikslinė paskirtis, šalių teisės ir pareigos, atskaitomybės, atsakomybės, kontrolės sąlygos.
20. Šalims pasirašius sutartį, Fondas per 5 darbo dienas perveda paramos gavėjui skirtą paramą.
21. Pareiškėjas, gavęs paramą, įgyvendinamas projektą turi pažymėti, kad yra remiamas labdaros ir paramos fondo „Gerasis Ruonis“.
22. Jeigu atlikėjo paraiška surinko nepakankamą sumą projekto finansavimui:

a) atlikėjas turi pateikti sutikimą, kad paėmęs dalį paramos, ją panaudos pagal paskirtį;
b) atlikėjas turi teisę pristatyti naują paraišką ir suderinti ją pagal Fondo paraiškos pateikimo sąlygas. Fondui patvirtinus naują paraišką, surinkta atlikėjo neįvykusio projekto suma pereina į atlikėjo naujos paraiškos paramos gavimo Fondą;
c) atlikėjas turi teisę atsisakyti paramos, tokiu atveju Fondas savo nuožiūra skiria lėšas kitiems Paramos davėjo projektams.

 

VI. Atsiskaitymas už gautų lėšų panaudojimą

 

23. Paramos gavėjas, įgyvendindamas programą, atsako už priemonių programai ar projektui skirtų Fondo lėšų tikslinį naudojimą.
24. Atlikėjas, gavęs paramą, per 6 (šešis) mėnesius privalo pateikti dokumentus ar įrodymus, kad parama buvo panaudota pagal paskirtį. Jei parama buvo paskirstyta paties Fondo, pareiškėjas nuo šios prievolės atleidžiamas.
25. Ataskaitoje turi būti išsamiai aprašyta, programos tikslų, nurodytos įvykdytos veiklos, išlaidos, pasiekti rezultatai ir kilusios problemos. Ataskaitą reikia pateikti kartu su patirtas išlaidas patvirtinančių apskaitos dokumentų kopijomis.
26. Nepanaudotos paramos lėšos turi būti grąžinamos Fondui.

 

VII. Baigiamosios nuostatos

 

27. Šios Taisyklės yra peržiūrimos pagal poreikį.
28. Taisyklės yra keičiamos ir atnaujinamos, remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktų (nustatančiais labdaros ir paramos fondų veiklą, paramos skyrimo tvarką ir kt.) pakeitimais bei atsižvelgiant į faktines aplinkybes. Visi Taisyklių priedai, pakeitimai ir/ar papildymai (jei tokių būtų) tampa sudėtine neatskiriama šių Taisyklių dalimi.